Giving for SUT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

เพื่อให้เป็นสถาบันมีศักยภาพและความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดยมีปณิธานเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

เรียนได้ ...ต้องได้เรียน


Giving for SUT

WE NEED YOUR HELP!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับนักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วประเทศเพื่อเข้าศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่ละปีมีนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอทุนจากมหาวิทยาลัยและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มากกว่า 7,000 คน

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้รับความช่วยเหลือ

 

PLEASE!

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมกันบริจาคระดมเงินทุนสมทบเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เพื่อไม่ให้ความเดือดร้อนด้านการเงินมาเป็นอุสรรคต่อการเรียน ให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา และไปประกอบอาชีพเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป


กองทุนเพื่อการศึกษารวบรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธา

ร่วมจัดตั้งขึ้นมากกว่า 23 กองทุน เช่น กองทุนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มูลนิธิเลนำคิน
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช กองทุนท้าวมหาพรหมแห่งโรงแรมเอราวัณ เป็นต้น

และนำเงินดอกผลของกองทุนมาจัดสรรเป็นทุนให้เปล่าเพื่อการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 6,000-36,000 บาทต่อปีการศึกษา

 


กองทุนช่วยค่าครองชีพและค่าอาหาร

เป็นกองทุนที่ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า
และบุคคลทั่วไปสมทบเข้ากองทุน  เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสรรเป็นเงินให้เปล่า

สำหรับเป็นค่าครองชีพและค่าอาหารให้กับนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยจัดให้นักศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 3,000 บาท

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสรรทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา หลากหลายประเภททุน ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน ไม่ให้ความขาดแคลนมาเป็นอุปสรรค และให้มีความรู้ความสามารถ สำเร็จการศึกษาไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 

 

 • ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าหอพักนักศึกษา และได้รับเงินช่วยค่าครองชีพรายเดือน
 • ทุนเรียนดี ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
 • ทุนโควตานักกีฬา ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าหอพักนักศึกษา
 • ทุนสวัสดิการดนตรีและนาฏศิลป์ ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าหอพักนักศึกษา
 • ทุนจ้างงานนักศึกษา ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพรายเดือน
 • ทุนจากกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพรายเดือน
 • ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนทุกภาคการศึกษา

 

นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  เช่น มูลนิธิ หอการค้า องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มีทั้งทุนประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และประเภทจัดสรรให้ปีละครั้ง รวมทั้งเงินทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

 

 • ทุนจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช
 • ทุนบริษัทไทยบริดจสโตน
 • ทุนมูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ
 • ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 • มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 • มูลนิธิทาคาฮาชิ
 • มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • มูลนิธิชวน  รัตนรักษ์
 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
 • บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
 • ทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ
 • ทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ-หนึ่งทุน
 • มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย
 • มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 • มูลนิธิจงกลนีนิธิ
 • และ อีกหลายๆ แหล่งทุนจากผู้มีจิตศรัทธา